Братський ліцей №2
Педагогічний колектив Братської школи
Педагогічний колектив
1й клас
1 клас
2-А клас
2-А клас
2-Б клас
2-Б клас
3 клас
3 клас
4 клас
4 клас
5-А клас
5-А клас
5-Б клас
5-Б клас
6 клас
6 клас
7-А клас
7-А клас
7-Б клас
7-Б клас
8 клас
8 клас
9-А клас
9-А клас
9-Б клас
9-Б клас
10 клас
10 клас
11 клас
11 клас
Думка в подарунок
Допомогти можна тільки тому,
хто цього хоче.

Павло Загребельний

Багато чого я навчився у своїх наставників,
Ще більше – у своїх товаришів, та найбільше – у своїх учнів

Із Талмуду

Ми – це не безліч стандартних «Я»,
а безліч всесвітів різних.

В. Симоненко

Якщо ви об’єднаєте свої думки з думками інших людей,
то ваш розум породить такі думки, яких у вас ніколи ще не було.

Д. Максвелл

Не знаєш, куди йти –
Шукай тих, хто знає!
Намагайтеся бути хоча б трохи добрішим
– і ви побачите, що не зможете вчинити інакше.

Конфуцій

Справжній оптимізм базується не на переконанні, що все буде добре,
а на переконанні, що не все буде погано.

Жан Дютор

Філософія життя:
той, хто думає, що може обійтися без інших, дуже помиляється.

Але той, хто думає, що інші не можуть обійтися без нього, помиляється ще більше.

postheadericon ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму навчання

СХВАЛЕНО

на засіданні педагогічної ради

від 29 грудня 2020 року

№ 04

            ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по Братській загальноосвітній

школі  І-ІІІ ступенів

від  29.12.2020 № ____

  

ПОЛОЖЕННЯ

про дистанційну форму здобуття

  загальної середньої освіти здобувачами освіти 

Братської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

 

селище Братське

2020

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. Це Положення визначає механізм забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти у Братській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів (далі – заклад) за дистанційною формою, а також використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за іншими формами, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
 3. Положення складено відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання».

Дія цього Положення поширюється на всіх суб’єктів дистанційного навчання.

 1. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому інтерактивні освітні платформи, електронну пошту, форуми, соціальні мережі тощо;

електронні освітні ресурси з навчальних предметів (інтегрованих курсів) – засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і можуть застосовуватися в освітньому процесі при вивченні окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);

електронне освітнє середовище – сукупність умов навчання, виховання та розвитку учнів, що забезпечуються за допомогою сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;

дистанційне навчання – організація освітнього процесу (за дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій;

інформаційно-телекомунікаційна система дистанційного навчання (електронна освітня платформа) – програмно-технічний комплекс, що об’єднує систему електронних освітніх ресурсів, програмне забезпечення для створення, накопичення та доступу до таких ресурсів, а також для організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання (у тому числі ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням);

інформаційно-комунікаційні (цифрові) технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до електронних освітніх ресурсів з навчальних предметів (інтегрованих курсів), а також забезпечення організації та супроводу освітнього процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет;

синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники одночасно перебувають в електронному освітньому середовищі або спілкуються за допомогою засобів аудіо-, відеоконференції;

система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації освітнього процесу, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та контролю за навчанням через мережу Інтернет (у тому числі електронного розкладу занять, електронних класних журналів/щоденників);

суб’єкти дистанційного навчання – учні, педагогічні працівники, батьки або інші законні представники неповнолітніх учнів (далі – батьки), асистенти дітей, які беруть участь в освітньому процесі за дистанційною формою здобуття освіти або з використанням технологій дистанційного навчання;

технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій (технології розвивального, проєктного, змішаного, диференційованого, програмованого, модульного навчання тощо), а також інформаційно-комунікаційних (цифрових) технологій, що дають можливість реалізувати процес дистанційного навчання в закладі.

Усі інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту».

ІV. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ

СУБ’ЄКТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Керівник закладу

 1. Керівник закладу забезпечує організацію освітнього процесу під час дистанційного навчання та здійснення контролю за виконанням освітніх програм. Спосіб організації такого контролю схвалюється педагогічною радою закладу.

Учні

 1. Учні мають право на:

1) навчання впродовж життя та академічну мобільність;

2) індивідуальну освітню траєкторію;

3) якісні освітні послуги;

4) справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти;

5) відзначення успіхів у своїй діяльності;

6) свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

7) безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

8) повагу людської гідності;

9) захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учня;

10) отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування);

11) користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу;

12) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі закладу;

13) інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

 1. Учні зобов’язані:

1) виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

2) поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

3) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я;

4) дотримуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

5) повідомляти керівництво закладу про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти та педагогічних працівників, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

 1. Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу.
 2. Залучення учнів під час освітнього процесу, зокрема, за дистанційною формою, до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Батьки учнів

 1. Батьки учнів мають право:

1) захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх дітей;

2) звертатися до закладу, органів управління освітою з питань освіти;

3) обирати освітню програму, вид і форму здобуття дитиною відповідної освіти;

4) брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

5) отримувати інформацію про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є);

6) подавати керівництву або засновнику закладу заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

7) вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

 1. Батьки учнів зобов’язані:

1) сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

2) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

3) дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

4) дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу;

5) сприяти керівництву закладу у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

6) виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі;

7) сприяти реалізації індивідуальної освітньої траєкторії;

8) сприяти дотриманню учнями академічної доброчесності в освітньому процесі.

 1. У разі, якщо під час дистанційного навчання батьки не виконують свої обов’язки щодо забезпечення здобуття дитиною освіти, зокрема не забезпечують участь дитини в освітньому процесі протягом 10 робочих днів підряд з невідомих причин, заклад освіти інформує про це відповідну службу у справах дітей.
 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 3. Одним із важливих принципів забезпечення якості освіти під час дистанційного навчання є академічна доброчесність, як сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися суб’єкти дистанційного навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання.
 4. Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає:

1) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);

2) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

3) дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (творчої) діяльності, використані джерела інформації.

 1. Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання та надання учням під час проходження ними оцінювання результатів навчання допомоги чи створення перешкод, не передбачених умовами та/або процедурами проходження такого оцінювання.
 2. За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

1) повторне проходження оцінювання (контрольна робота тощо);

2) повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

 1. Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею академічної доброчесності, має такі права:

1) ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

2) особисто або через представника надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

3) знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до академічної відповідальності;

4) оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

 1. За дії (бездіяльність), що визнані порушенням академічної доброчесності, особа може бути притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в порядку, визначених законом.

 

СХВАЛЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

Братської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

від 29.12.2020 № 04