Братський ліцей №2
Педагогічний колектив Братської школи
Педагогічний колектив
1й клас
1 клас
2-А клас
2-А клас
2-Б клас
2-Б клас
3 клас
3 клас
4 клас
4 клас
5-А клас
5-А клас
5-Б клас
5-Б клас
6 клас
6 клас
7-А клас
7-А клас
7-Б клас
7-Б клас
8 клас
8 клас
9-А клас
9-А клас
9-Б клас
9-Б клас
10 клас
10 клас
11 клас
11 клас
Думка в подарунок
Ми – це не безліч стандартних «Я»,
а безліч всесвітів різних.

В. Симоненко

Філософія життя:
той, хто думає, що може обійтися без інших, дуже помиляється.

Але той, хто думає, що інші не можуть обійтися без нього, помиляється ще більше.
Справжній оптимізм базується не на переконанні, що все буде добре,
а на переконанні, що не все буде погано.

Жан Дютор

Не знаєш, куди йти –
Шукай тих, хто знає!
Багато чого я навчився у своїх наставників,
Ще більше – у своїх товаришів, та найбільше – у своїх учнів

Із Талмуду

Якщо ви об’єднаєте свої думки з думками інших людей,
то ваш розум породить такі думки, яких у вас ніколи ще не було.

Д. Максвелл

Намагайтеся бути хоча б трохи добрішим
– і ви побачите, що не зможете вчинити інакше.

Конфуцій

Допомогти можна тільки тому,
хто цього хоче.

Павло Загребельний

postheadericon Педагогічна рада

pedrada

Шановні колеги!
04.01.2016р. відбудеться педагогічна рада з проблеми:

«Формування професійної компетентності педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності»

Мета педагогічної ради:

 • вироблення професійної компетенції педагогічних працівників для впровадження інноваційних педагогічних технологій;
 • аналіз готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями, до пошуково-дослідницької та творчої діяльності;
 • створення узагальненого «професійного портрету» сучасного, компетентного вчителя;
 • визначення методів формування ключових компетентностей учнів;
 • Сприяння зростанню педагогічної та фахової майстерності кожного вчителя шляхом оновлення науково-теоретичних та психолого-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ розвитку національної системи освіти, впровадження в навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій, творчого педагогічного досвіду;
 • Формування іміджу навчального закладу.

План підготовки до засідання педагогічної ради

  • Вивчення науково – методичної літератури з проблеми
  • Проведення методичної оперативки по підготовці до педагогічної ради
  • Школа педагогічної майстерності «Мій урок відвідати варто!»
  • Моніторинг педагогічної компетентності
  • Творча майстерня шкільних методичних об’єднань «Знаю! Вмію! Дію!» , «Мій кабінет – моя творча майстерня»
  • Анкетування учнів школи
  • Виставка методичної літератури з проблем компетентності у бібліотеці

У ході роботи педради передбачається висвітлення наступних питань:

1. Професійна компетентність – основна складова іміджу школи.
2. Етапи професійного розвитку (тернистий шлях удосконалення)
3. Індивідуальна творча лабораторія вчителя.
4. Що заважає вчителю творити?
5. Що спонукає вчителя до творчості?
6. Що таке педагогічна майстерність?
7. Які ділові та особистісні якості людини є найважливішими, на ваш погляд, необхідними педагогові – професіоналу? Чи маєте ви ці якості?
8. Створення моделі компетентного вчителя, учня, керівника.

Книжкова полиця

 • Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монография / Красноярский Гос. университет / В.А. Адольф. – Красноярск: КрГУ, 1998. – 286 с.
 • Балицкая Н.З. Педагогическое образование за рубежом. Тесты на компетентность учителя / Н.З. Балицкая // Педагогическое образование. – 1992. – Выпуск № 5. – С. 101– 102.
 • Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – № 10. – С. 23– 28.
 • //www.osvita.org.ua/pravo/law_00
 • 6. Краевский В.В. Общие основы педагогики: учебное пособие для студентов и аспирантов педвузов / В.В. Краевский. – М. : Волгоград: Перемена, 2002. – 163 с.
 • Кричевский В.Ю. Профессиограмма директора школы. Проблемы повышения
 • Маркова А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 308 с.
 • Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-Пресс, 1998. – 512 с.

Стаття яку варто опрацювати

ПОЯСНЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНІВ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД, КОМПЕТЕНЦІЇ»

У «Новому тлумачному словнику української мови» компетентна люди­на визначається як така, що має достатні зна­ння в будь-якій галузі, яка в будь-чому добре обізнана, тямуща, кваліфікована й має певні повноваження, права й владу. Наприкінці 90-х років уведено в науковий побут поняття «ключові компетенції». Воно ле­жить в основі більшості сучасних моделей, пред­ставлених закордонними вченими, й трактується як загальна здатність людини мобілізувати в ході професійної діяльності здобуті знання й уміння, а також використовувати узагальнені способи ви­конання дій. Підсумки багаторічних досліджень знайшли відображення в рекомендаціях Ради Європи і були сформульовані в п’ятьох ключо­вих положеннях, рівень оволодіння якими ви­ступає критерієм якості отриманої освіти. Мова йде про компетенції політичні, соціальні, ті, що стосуються життя в полікультурному суспільстві, ті, що визначають володіння усним і писемним спілкуванням, та ті, що реалізують здатність і бажання вчитися протягом усього життя.

Хочу запропонувати вашій увазі формулу компетентності:

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьо­годнішній день основним напрямом реалізації модернізаційних реформ в освіті й одним із сут­тєвих напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. Вимоги, висунуті до вчителів відповідно до стандартів професійно-педагогічної освіти, містять інноваційні компоненти на основі компетентнісно-орієнтованого підходу. Сучасний учитель повинен уміти сам і навчити учнів твор­чо опановувати знання, застосовувати їх у кон­кретних навчальних і життєвих ситуаціях, кри­тично осмислювати здобуту інформацію, володіти вміннями й навичками саморозвитку, самоана­лізу, самоконтролю та самооцінки. Учитель має оволодіти всіма складовими професійної компе­тентності, зокрема когнітивно-технологічною, методичною, комунікативно-ситуативною, ауто-психологічною, кооперативною, валеологічною, загальнокультурною тощо, а також способами мотивації діяльності, навичками формування необхідних компетенцій для здійснення профе­сійного самовдосконалення на засадах компе­тентнісного підходу.

Конкурентоспроможність учителя на ринку праці визначається обсягом компетенцій у сфері професійної діяльності, залежить від рівня ква­ліфікації, педагогічного досвіду, майстерності, професійно значущих якостей особистості.

Рівень професійної компетентності вчите­ля — це його знання, вміння, особистий до­свід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати в певній ситуації отримані знання й досвід. Але професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення. Проблема підвищення професійної компе­тентності педагогічних кадрів розглядається в різних аспектах у працях Ю. К. Бабанського, С Я. Батищева, В. І. Бондаря, О. Н. Владиславлєва, Ю. 3. Гільбуха, С У. Гончаренка, М. І. Дробнохода, С. Б. Єлканова, В. І. Лозової та інших.

Поняття професійної компетентності педагога виражає єдність його теоретичної та практичної готовності до здій­снення педагогічної діяльності й характеризує його професіоналізм. Педагогічний професіоналізм, педагогічна компетентність — розглядається в контексті безперервної педагогічної освіти й педагогічної діяльності, вимог до вчи­теля і його підготовки. Підвищенню компетентності учителя сприяє післядипломна освіта, яка тримається на трьох китах:

–  самоосвіта;

– курсова перепідготовка;

– участь у методичній роботі.

Сьогодні в час інформатизації, вирішальну роль у творчому і професійному становленні вчителя відіграє самоосвіта. “Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що справжня освіта – це самоосвіта,” – зазначав Д.Писарєв. Курсова перепідготовка не в змозі подолати той розрив між необхідним темпом отримання нових знань та їх традиційним поновленням. Самоосвіта – це процес свідомої самостійної пізнавальної діяльності, який здійснюється добровільно, планується, керується, контролюється самим педагогом. Для вчителя самоосвіта є об’єктивною потребою. Хочу наголосити на основних напрямках самоосвіти:

– ПРОФЕСІЙНИЙ. Предмет, який викладається вчителем, знаходиться в постійному русі. З’являються нові навчальні предмети, наприклад: етика, економіка, художня культура, технології та ін. Їх потрібно вивчати, поглиблювати свої знання, виробляти методику викладання цих предметів. Результати самоосвіти можуть бути досить значними. Прикладом того є оволодіння вчителями історії Назаренко І.В., Сараханом М.М методикою викладання економіки, Рожко Н.О.- методикою викладання художньої культури, Войтович Н.І. – методикою викладання етики, вчителями початкових класів та Непомнящою Н.М., Пилиповою О.П. – методикою викладання основ здоров’я, Доценко О.А. – методикою викладання технологіями, Пилиповою О.П. Та Тарасенко Л.М. – методикою викладання природознавства та ін.

– ПИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ. Цей напрямок самоосвіти спрямовано на вдосконалення взаємодії між учителем і учнем, учителем і батьками тобто вдосконалення комунікативної компетентності вчителя.

– МЕТОДИЧНИЙ. Педагогічна наука не стоїть на одному місці, постійні зміни в обґрунтуванні методик, технологій, методів і прийомів навчання потребують уваги тих, хто їх використовує. Методична служба школи намагається спрямовувати самоосвіту у цьому напрямі. Наприклад, практикуємо проведення нетрадиційних педрад, на яких презентуємо нові форми і методи роботи, кращий досвід роботи вчителів школи, застосування ІКТ на уроках та в позакласній роботі. Залучали вчителів до створення проектів, для цього вам необхідно було вивчати метод проектів. Ви опрацьовували матеріал по проблемному питанню. Виготовляли брошури, наочний та дидактичний матеріал. В цьому році ми плануємо направити методичну роботу на вдосконалення проведення занять варіативної складової навчального плану.

– ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИЙ. З упровадженням у повсякденне життя ІКТ учитель повинен сам оволодіти навичками роботи на комп’ютері й елементарними навичками використання комп’ютера у навчальному процесі. Напрямок комп’ютерної освіти дирекція намагалася вирішити і на рівні школи. Частина вчителів оволодівала цими вміннями, навчаючись в інтершколі. Частина вчителів придбала комп’ютери і вчаться на них працювати у домашніх умовах. Такі вчителі як Рожко Н.О., Кушніренко Т.В., Сарахан А.В., Войтович Н.І., Бойко С.Е. та ін. досягли в цьому хороших умінь, які дуже допомагають їм у роботі: при підготовці до уроків, різноманітних заходів, оформленні документації, виготовленні стендів, наочності, дидактичних матеріалів та в повсякденному житті. Вчителі, які володіють комп’ютером є конкурентоспроможними, більше володіють ситуацією, яка відповідає сучасним потребам дітей і вимогам суспільства. Але, поряд з цим є такі члени колективу, які навіть не намагаються здобути ці уміння.

– ГУМАНІТАРНИЙ. У цьому напрямку вдосконалюються естетичні, історичні, правові знання. З цією метою наш профспілковий комітет організовував поїздки в місто Одеса в оперу, дельфінарій, тощо. Колективна “хвороба” членів колективу на читання книжок. Цей напрямок самоосвіти керується безпосередньо вчителем.

– ОСОБИСТІСНИЙ. Стосується охорони здоров’я, а також інтересів, хобі педагогів. Цей напрямок спрямовується самим учителем. Наприклад наше колективне захоплення в’язанням.   Хочу сьогодні звернути увагу на можливий список джерел самоосвіти. Це – підручники, фахова періодична преса, ресурси інтернету, участь у роботі методичних об’єднань, семінарів, конференцій , відвідування комп’ютерного класу школи, вивчення окремих програм, телебачення, участь у конкурсах. Вчителі школи постійно беруть участь у конкурсах, які сприяють підвищенню їхньої професійної майстерності таких наприклад, як «Учитель року» (19 вчителів), конкурс по розробці наочності «Дидактична абетка» (Войтович Н.І.), конкурс «Програм факультативів та курсів за вибором для до профільної підготовки та для профільних класів» (Сімова Т.А., Дубенко Н.І., Жорова Л.А., Солопова Л.І.) конкурс «Класний керівник» (Сімова Т.А., Бойченко В.В.), «Кращий колектив» початкової школи та ін.

Самоосвіта вчителя приносить великі девіденти у вигляді підвищення професійного рівня вчителя, що тим самим сприяє росту позитивного іміджу школи в цілому.

Робочі групи в дії

Порядок денний

I. Виконання рішення попередньої педради
Заступник директора з навчально – виховної роботи Роскошинська А.В.

 1. Інформаційний блок: « Формування сучасної школи завдяки професійній компетенції педагога як основа іміджу навчального закладу ».

Директор школи Силенко О.В. .

 1. Інформаційний блок : «Роль методичної роботи школи у формуванні компетентного педагога – професіонала».

Заступник директора з навчально- виховної роботи Роскошинська А.В..

 1. Творча майстерня педагога : практична частина педагогічної ради.

Майстер клас : «Знаю! Вмію! Дію!»

 1. Стан викладання основ здоров’я.

Заступник директора з навчально – виховної роботи Поставнюк О.М.

II. Створити робочу групу у складі: Шкарупіна С.В., Случинська О.П., Деменко С.М., Поставнюк О.М., Дулої О.В., з метою підготовки доповіді та співдоповіді до педради та розроблення рішення.

 

III. Провести методичну оперативку на тему : Професійна компетентність педагога – механізми, проблеми, 30.11.15 з метою теоретичної підготовки до педагогічної ради   та розв’язання проблеми .

Відповідальні: Росокшинська А.В., Шкарупіна С. В., Панфілова Т.М., Дула О.В.

IV Бібліотекарю Чумачок Т.І., вчитель інформатики Демиденко С.Б., психологу Дулій О.В. : підготувати анотований список літератури, електронних сайтів ,    роздатковий матеріал, сформувати банк даних для практичного використання вчителя під час підготовки до педагогічної ради.

V Заступникам директора з навчально – виховної роботи – Роскошинській А.В, Поставнюк О.М. спланувати відвідування уроків, позакласних заходів, годин спілкування та інших форм роботи з метою визначення стану вирішення даної проблеми   в школі.

VI Висвітлення на сайті хід проведення педагогічної ради та проект рішення.

 

Шановні колеги.

Колекція щасливих миттєвостей на вашому трудовому шляху у кожного була різною: в одного – більша, в іншого – трішечки менша. Проте кожен ракурс вражав неповторністю, сяйвом дитячих посмішок, незабутніх моментів. Тож хочеться побажати вам, щоб галерея професійних перемог була у кожного з вас надзвичайно великою, щоб вона постійно поповнювалася новими ракурсами, а самоосвітні кейси та портфоліо – новими методами, прийомами, інноваціями, що у свою чергу сприятиме успішній реалізації компетентнісного підходу та модернізації навчально-виховного процесу. І хоча ви вважаєте себе компетентним вчителем, продовжуйте працювати над підвищенням своєї професійної майстерності.

Пам’ятайте слова Сальвадора Далі: «Не бійтеся досконалості. Вам її не досягти »…